خرید با اعتبار تالی

در این شرایط کرونایی نه کارت بکش نه پول نقد. با اسکن بارکد در اپلیکیشن آپ، پرداخت کن.