با دریافت اعتبار می توانید خریدهای حضوری و آنلاین خود را بصورت اعتباری انجام دهید و مبلغ آن را تا 5ام ماه بعد و بدون کارمزد تسویه کنید.

با دریافت اعتبار می توانید خریدهای حضوری و آنلاین خود را بصورت اعتباری انجام دهید و مبلغ آن را تا 5ام ماه بعد و بدون کارمزد تسویه کنید.